Buradasınız : Hakkımızda / GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ
Türkçe
English
Perşembe, 21.06.2018

Duyurular


Diğer Duyurular »


Hızlı BağlantılarGENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ

 TEMEL FONKSİYONU

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen temel politikalar doğrultusunda ve birimin temel fonksiyonu olan hizmetlerin sağlıklı, süratli, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdürler ve üstlerine karşı sorumludurlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Dairesinin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak, yönetim düzeyinde, genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, astların bu politikaları anlamalarını ve bu politikalar çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak.
2. Dairesinin faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, geleceğe yönelik olarak, hedefler ve standartlar belirlemek.
3. Temel fonksiyon olarak belirtilen faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak.
4. Dairesinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için yöntemler, teknikler ve prosedürler araştırmak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak. Araştırılması istenen konuları bir üstüne önermek.
5. Dairesinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yönlendirebilmek için gerekli organizasyonu oluşturmak, onay için bir üstüne önermek, işlerin aksamaması için astların sayısının optimum düzeyde olmasını sağlamak. Astların görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanmış ve belirlenmiş olmasını sağlamak.
6. Daire faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.
7. Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek,değerlendirmek Genel Sekretere öneride bulunmak,
8. Yeni işgücü alındığında, bunların yönlendirilmesi için Personel Dairesi ile işbirliğine girmek. Personelin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve donanımla donatılmasını sağlamak. Astların teknik ve yönetim becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak. Astlar tarafından önerilen eğitim gereksinimlerini incelemek Genel Sekretere iletmek, koordinasyona girmek.
9. Doğrudan denetlenen astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astların işlerini koordine etmek, gerekli olduğunda yardım etmek.
10. Tamamlanmış olan faaliyetlerin mevcut durumunu nitelik ve nicelik olarak, başlangıçta koyulmuş bulunan standartlarla karşılaştırmak, sapmaların nedenlerini araştırmak. Daire faaliyetlerinin kayıtlarını tutmak. Bu faaliyetlerin gelişimi hakkında raporlar hazırlamak ve bu raporları Genel Sekretere iletmek.
11. Daire faaliyetlerinin belirlenmiş hedefler yönünde ilerleyebilmesi için gerekli önlemleri almak, düzeltici hareketleri yapmak, yapılmasını sağlamak.
12. Daire faaliyetlerinin yapıldığı ve denetim altında tutulan iş bölgesinin güvenli ve sağlıklı bir durumda olmasını ve kalmasını sağlamak.

ORGANİZASYONEL İLİŞKİLER

Üstü : Genel Sekreter
Astlar : Bağlı Şube Müdürleri

VEKALET

Vekalet eden Konum : Bağlı Müdürlüklerden biri
Vekalet ettiği Konum : Genel Sekreterlik