Görev Tanımı

TEMEL FONKSİYONU

İdari teşkilatın başı olarak her türlü idari görevlerin yapılmasından, kontrol edilmesinden Rektör’e karşı sorumlu olmak, Üniversitenin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Kanun ve yönetmelik hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.  
1. Kendisine bağlı birimler aracılığı ile Üniversitemizin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek, 
2. Üniversitemizin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak, 
3. Üniversitemizin idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak, 
4. Üniversitemizin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak, 
5. Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak, 
6. Üniversitemizin Genel Sekreterliğe bağlı iş ve işlemlerini yürütmek ve bu hususta imza yetkisini kullanmak, 
7. Yönetim Kurulu ve Senato gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 
8. Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevini yapmak ve bu kurullarda alınan kararların yazılması , korunması ve saklanmasını sağlamak, 
9. Yönetim Kurulu kararlarını Üniversitemize bağlı birimlere iletmek, 
10. Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak, 
11. Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 
12. Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, 
13. Bütçe harcamalarında tahakkuk amiri olarak; 

  • Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından, 
  • Giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, 
  • Programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, 
  • Amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından, 
  • Komisyon, Kurul veya bir Uzman tarafından düzenlenmiş keşif, hakediş, tutanak veya benzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden Sayıştay’a karşı sorumlu ve görevli bulunmaktadır. 

14. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, 
15. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, 
16. Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak

ORGANİZASYONEL İLİŞKİLER 

Vekalet eden konum : Genel Sekreter Yardımcısı veya Daire Başkanlarından biri. 

Üstü                            : Rektör 

Astları                        : Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler